Eigersund næring og havn

Positiv omtale i fiskaren

Artikkel i Fiskaren

Havna og industrien rundt har fått hyggelig omtale i Fiskeribladet Fiskaren. Her kan en lese at rekordår for Egersund havn gir mersmak.

I artikkelen som ble publisert 23. september kan en lese at 2014 var et rekordår for Egersund Havn når det gjelder landing av konsumfisk. Nå skal kai- og havneområder på Kaupanes utbedres for å stimulere til økt gods- og havnetrafikk.

Egersund kommune har som et overordnet mål at Egersund havn skal ha status som en sentral havn på Sør-Vestlandet. – For at vi skal følge med i utviklingen, så har styret gått inn for at vi skal renovere kaianlegg og at vi skal bygge ut en del av kaianlegget på Kaupanes. Det er satt av ca. 45 millioner ekskludert moms til prosjektet.

I forlengelsen av at kaier og havneområdet skal utbedres, skal også farleder inn til Kaupanes gjøres dypere. Farledene her traffikeres ikke bare av fiskefartøy, men også av store lasteskip.

Det er en veldig politisk vilje på tvers av partier her i Egersund til å satse på næringsutvikling. Man ser at den klassiske oljeindustrien går tilbake og da blir næringsvirksomhet knyttet til fisk enda viktigere.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker

Fiskerbladet Fiskeren