Næring

Næringsarealer og reguleringsplaner

Her kan du lese om næringsarealer i Eigersund kommune: 

Kaupanes

Forslag til planprogram for Kaupanes havne- og næringsområde omfatter hovedproblemstillingene knyttet til planarbeid, oversikt over eventuelle utredninger som tidligere er utført eller som skal utføres som del av det videre planarbeidet.

Utarbeidelse av et planprogram vil også kunne bidra til tidlig politisk behandling, drøfting og innspill, der blant annet konfliktfulle løsninger ikke blir utviklet videre i prosjektet.

En sentral rolle kommunen har er å bygge ut infrastruktur som kaier, samt sikre areal gjennom kommuneplanen. Økt containerbruk vil for eksempel føre til økte arealbehov i tilknytning til havna.

Tematisk revidering av næringsareal

Kommuneplanutvalget har vedtatt at Eigersund kommune skal starte opp arbeidet med en tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel, og at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Eigersund kommune ønsker med dette å invitere alle innbyggerne i Eigersund kommune, et mangfold av offentlige instanser, organisasjoner, lag og foreninger, næringsliv og andre til å komme med innspill og synspunkter på forslaget til planprogram.