logo- The tide is changing

Kunstprosjekt tildelt 550.000 kr fra KORO

25/03/2021

Et ambisiøst prosjekt

Eigersund Næring og Havn KF, Magma Geopark og kunstfaglig prosjektleder Ida Højgaard har satt i gang et nytt kunstprosjekt i Egersund, basert på tidevannets nullpunktet – The Tide is Changing. Det er søkt om prosjektstøtte gjennom blant annet KOROs (Kunst i offentlig rom) Lokalsamfunnsordning og vi fikk tildelt 550 000 kroner til gjennomføring av prosjektet. Dette var et av fire kunstprosjekter som fikk tildelt over 500.000 kr i støtte og utvalgsleder og kurator ved KORO, Truls Ramberg, trakk fram The Tide is Changing som et eksempel på et ambisiøst prosjekt som holder et høyt nivå:

Deres plan er å utvikle hele byens havneområde. Prosjektet omfatter konkurranser om permanente kunstprosjekter i havneområdet, residencyopphold for kunstnere, havforskning, med et særlig fokus på tidevann, og ellers mange spennende ideer i krysningspunktene mellom kunst, geologi, maritim kulturarv og teknologi, sier Ramberg.

I tillegg til KORO, ble det søkt midler fra Rogaland Fylkeskommune, Kulturrådet, Regionale utviklingsmidler og Nordisk Kulturkontakt. Prosjektet har til sammen fått tilskudd på over 750 000 kroner og settes i gang våren 2021.

Nordisk Kulturfond har finansiert forprosjektet, hvor vi har utarbeidet et kunstprogram for prosjektet. Dette er et ambisiøst program som omfatter 7 delprosjekter med ulike temaer, emner og lokasjoner; formen av disse prosjektene vil også variere i stor grad.

Tidevannets nullpunkt: bakgrunn for prosjektet

Ved Egersund er kystlinjen helt unik, da det så godt som ikke er forskjell på flo og fjære som følge av solens og månens gang. Her finnes det et amfidromisk punkt, som gjør at tidevannsforskjellen er lik null til alle tider. Slike punkter er et resultat av jordas rotasjon og interferens mellom flere tidevannsbølger. Dette har gjort området til et spesielt velegnet havneområde gjennom århundrer for lasting og lossing, inn- og utseiling og opplag.

For noen år siden har det kommet forslag om å markere dette unike fenomenet i kommunen, med tanke på den symbolske og kulturelle verdien som kan påvirke verdiskaping innen reiselivet (som for eksempel, Nordkapp). Men det var ikke før begynnelsen av 2020, at det ble mulig å ta ideen videre og et stort steg nærmere mot realisering.

Allerede fra start har hensikten vært å utvikle et kunstprogram, som skal være med til å koble sammen aktører og stimulere til samarbeid omkring kunst på tvers av kulturfelt og geografi. Derfor henvendte Eigersund Næring og Havn og Magma UNESCO Global Geopark seg til kurator Ida Højgaard, som både har en lokal tilknytning til området og kjennskap til å arbeide med tverrkulturelle og offentlige kunstprosjekter, med et forslag om å samarbeide om utviklingen av et kunstprosjekt. I sommeren 2020 ble det nedsatt et kunstutvalg, bestående av ni medlemmer med en balanse mellom kunstnerisk kompetanse, prosjekt- og planleggingskompetanse og lokal, maritim og geologisk kunnskap. På første møte ble det besluttet, at det som var tenkt som et enkelt kunstprosjekt skulle utvides til et program, med en serie prosjekter, da man her så en anledning til å være nytenkende og å tilby kunstnere en unik mulighet for å arbeide med stedsspesifikk kunst og et enestående landskap.

Dronebilde egersund havn, natt

«Bakgrunnen for at Eigersund Næring og Havn har engasjert seg i dette kunstprogrammet har flere grunner. For det første har vi ansvar for utvikling og drift av Egersund havn, en av Norges største fiskerihavner, som har hatt gode forutsetninger for utvikling blant annet på grunn av at vi ikke har tidevannsforskjeller. Videre har vi ansvar for reiselivsutvikling i kommunen, hvor vi har fokus på å utvikle reiselivsprodukter som gjør at norske og utenlandske turister har lyst å besøke Egersund, og gjerne bli her flere dager. Vi tror også at et slikt kunstprogram vil sette Egersund på kartet og styrke byens attraktivitet og omdømme. » – Anne Vigdis Ellingsen

Eigersund Næring og Havn har som formål å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsliv. Foretaket er kommunens havnefaglige organ og har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder. De tre satsningsområdene er: havn – reiseliv – næringsutvikling. Kunstprogrammet er utviklet i henhold til de nevnte satsningsområdene. Selv om vi er av den oppfattelse at kunst har en egenverdi, og at kunstprogrammet legger opp til prosjekter av så høy kvalitet at de kan stå alene, legger vi ikke skjul på at vi vektlegger samfunnsrelaterte virkninger av kunst.

 

Bildene er tatt av Arne Ove Østebrøt