Vinnerforslag til Bytelttomta

Vinnerprosjekt

Nå er det klart hvem juryen har pekt på til å være med å utforme den nye havneparken og til å markere tidevannets nullpunkt i Egersund sentrum. Tre nordiske kunstnere/kunstner grupper har blitt invitert til å komme med forslag til et stedsspesifikt kunstprosjekt som relaterer til og skaper dialog rundt det unike geologiske landskapet og havneområdet i Egersund i Dalane. Målet med konkurransen var å skaffe forslag til et nytenkende kunstprosjekt, som både kan markere det amfidromiske punktet og forme en fleksibel og attraktiv møteplass, som kan utgjøre et samlende element for geoparken og Dalane-regionen. 

Prosjektet har blitt til i samarbeid med Eigersund Næring og Havn, kunstutvalget for kunstprogrammet, Eigersund Kommune og kurator Ida Højgaard. Prosjektet er støttet av KORO Public Art Norway, Nordisk Kulturfond, Eigersund Kommune og Eigersund Næring og Havn. 

Illustrasjon havneparken

Bakgrunn for prosjektet

I kommuneplanen for Eigersund kommune 2018-2030 står det at «det er behov for flere grønne lunger, lekeplasser, møteplasser og plasser for arrangement. Strandpromenade med nedtrapping langs jernbanekaien fra kirken til Gruset, med bryggekant, benker og belysning.» Det kommer fram et tydelig ønske om å aktivisere areal som i dag er vanskelig tilgjengelig, synliggjøre en side av Egersund som mange ikke kjenner til, skape kontakt med vannet, gi rom for rekreasjon og gode uterom, ta vare på, understreke og utvikle sjøfrontens karakter og historie og skape en sjøfront som folk ønsker å oppsøke og oppholde seg i. «Ved å styrke Egersunds identitet som havneby og skape en tilgjengelig sjøfront vil dette også kunne tiltrekke seg flere turister.»

For et år siden satt Eigersund Næring og Havn KF, Magma Geopark og kunstfaglig prosjektleder Ida Højgaard i gang et kunstprosjekt i Egersund, basert på tidevannets nullpunktet – The Tide is Changing, med en ambisjon om å adressere noen av disse utfordringene. Kunstutvalget  har bedt  om  ideer  og  forslag  til  et  eller  flere kunstneriske  design  og  metoder  for  utviklingen  av  Jernbanekaien i  Egersund  –  lokalt  også  kjent  som  “Byteltstomta”.  Dette  er  byens sosiale,  økonomiske  og  kulturelle  sentrum.   I  konkurransen  ble  kunstnerne/kunstnergruppene  invitert  inn  i prosjektet  på  et  tidlig  tidspunkt,  hvor  arbeidet  med  “Byteltstomta” fremdeles  er  på  idéstadie.  Formålet  med  konkurransen  var  å skaffe  forslag  til  kunstneriske  design  og  ideer  som  kan  danne grunnlag  for  videre  utvikling.  Prosjektet  gir  kunstnere  mulighet for  å  samarbeide  med  arkitekter  og  byggherrer  om  viktige designspørsmål  i  løpet  av  2022.

Illustrasjon havneparken

Kunstprosjekt med sterk lokal forankring

“Tankevekkende, engasjerende og visuelt slående. Et tydelig signalverk for Egersund by som forbedrer kontakten mellom sjøen, industrien og menneskene som lever langs kysten”. Juryen bak kunstprosjektet Tidevannets Nullpunkt er begeistret og glade for å kunne presentere vinnerne.

Vinnerduoen Studio ThinkingHand har levert et forslag til et verk som består av 7 skulpturelle marine habitatskiver, som skal plasseres på forskjellige lokasjoner i havet rundt det amfidromiske punkt (et nullpunkt i havet i forhold til tidevannet) i samarbeid med lokale dykkere og marinbiologer. Når havet har satt sitt avtrykk på skivene heises de opp, forsegles og oppføres i en landskap- og lysinstallasjon på havnen i Egersund, som er inspirert av det amfidromiske punkts formspråk. Kunstnerne har vært i Egersund og etablert samarbeider med lokale haveksperter og dykkere. Det vil være mulig å utvikle tiltak for lokalbefolkningen å følge prosessen og tilblivelsen av verket. Verket opplyses om natten og tilrettelegger for møter og samtaler i og med omgivelsene.

Et særlig spennende aspekt med Studio ThinkingHands forslag er at havet blir medskaper av verket. Egersunds havn har i århundrer vært et økosystem hvor både fisk, mennesker, kultur, hav, landskap og industri må sameksistere. Med et kunstprosjekt laget i et slikt miljø får vi inspirasjon til tenkning rund disse sammenhengene og rundt en bærekraftig framtid.”

— Ida Højgaard, kurator og leder av juryen

Illustrasjon havneparken