Organisasjon

Vedtekter

VEDTEKTER FOR EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

§ 1 Foretakets navn
Foretakets firmanavn er Eigersund Næring og Havn KF.

§ 2 Hovedkontor
Foretaket har sitt hovedkontor i Eigersund kommune.

§ 3 Foretakets formål og virksomhet

 • Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet
  næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og
  tomteutvikling til næring.
 • Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i
  henhold til Havne‐ og Farvannsloven av 21.06.2019. Foretaket vil eie, bygge ut og drive Eigersund havn som en særskilt økonomisk enhet i den forstand at alle forhold angående inntekter og kapital i havnevirksomheten forvaltes særskilt i tråd med Havne‐ og Farvannsloven.
 • Foretaket kan eie selskaper når dette er hensiktsmessig løsning for formålet med virksomheten

§ 4 Styre

Foretakets styre skal bestå av 7 medlemmer. Det skal være 4 politisk oppnevnte styremedlemmer med 2 vararepresentanter i rekkefølge. Styret skal ha 3 brukerrepresentanter med 2 vararepresentanter i rekkefølge. Representant fra de ansatte kommer i tillegg jf. kl § 9-6.

Valgperioden er 4 år. Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og en representant fra det største opposisjonspartiet.

Styrets leder og daglig leder representerer i fellesskap foretaket utad.

§ 5 Omfang og begrensninger i styrets myndighet og kompetanse

Styrets myndighet og kompetanse:

 • Foretaket ledes av styret som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder
  foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets
  formål, vedtekter, kommunestyrets vedtak om budsjettramme for foretakets drift og
  investering og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.
 • Styrets myndighet omfatter også å opprette eller nedlegge stillinger. Styret ansetter daglig
  leder.
 • Foretakets lønns‐ og personalpolitikk skal så lang mulig tilpasses det som til enhver tid gjelder
  for Eigersund kommune.
 • Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
 • Styret utøver kommunens aksjonærrolle hva gjelder styring av den løpende driften i foretakets selskaper. Det tilligger styrets ansvar å påse at eierstyring, finansiell risiko, etiske- og samfunnsmessige hensyn blir betryggende sikret gjennom en aktiv styring av foretakets totale virksomhet

Styrets kompetanse omfatter ikke bindende vedtak om vesentlige bemanningsreduksjoner og /eller
vesentlige driftsomlegginger. Vedtak som nevnt må, for å bli bindende for foretaket og kommunen,
godkjennes av kommunestyret.

 § 6 Eigersund Næring og Havn KF sine styremøter

Foretakets styre kalles inn til møte av styrelederen når denne finner det påkrevd. Innkalling til møte i
selskapets styre sendes normalt skriftlig med minst 6 dagers varsel til de personer som har møterett.
Saklisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styreleder. Styrets nestleder leder møtene ved styreleders fravær.

Eigersund kommunes ordfører og kommunedirektør/rådmann har møte ‐og talerett i styremøtene. Etter foretakets nærmere bestemmelse kan også andre gis talerett i styret.

Eigersund Næring og Havn KF sine møter avholdes for åpne dører. Styrets møter skal holdes for
lukkede dører dersom styret behandler personalsaker, eller andre saker som er unntatt fra
offentlighet. Eigersund Næring og Havn KF kan selv bestemme at styremøtene skal holdes for
lukkede dører dersom selskapet behandler saker av forretningsmessig karakter, som er slik at
lukkede dører er påkrevd av hensyn til sakens parter.

Godtgjørelse for møtene m. v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til gjeldende satser i
kommunalt reglement.

§ 7 Eigersund Næring og Havn KF sine vedtak og avstemninger

Foretakets styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av selskapets styremedlemmer er til
stede.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.

Dersom styremøtet er fulltallig, kan det fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten for
møtet. Vedtak om å ta opp en slik sak til behandling må være enstemmig. Før foretakets styre
behandler en slik sak, skal kommunedirektøren/rådmannen varsles.

Ved ansettelse er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ingen av
kandidatene får slikt flertall, holdes det ny avstemming. Ved annengangs avstemming, er den ansatt
som får flest stemmer. Ved stemmelikhet, er møtelederens stemme avgjørende. Dersom et styremedlem krever det, skal avstemminger foregå skriftlig.

§ 8 Protokoll fra foretakets styremøter

Daglig leder, eller den han bemyndiger, fungerer som styrets sekretær og skal sørge for at det føres
protokoll fra styremøtene. Protokollen skal undertegnes av styrets medlemmer som var tilstede på
møtet.

Foretakets styremedlemmer kan i enhver sak kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom
protokolltilførselen inneholder en avvikende oppfatning til styrevedtak, bør protokolltilførselen også
inneholde en begrunnelse for det avvikende standpunktet.

§ 9 Daglig leders myndighet

Daglig leder representerer foretaket etter kommunelovens § 9‐12.

§10 Økonomi, årsbudsjett, regnskap og revisjon.

 • Eigersund Næring og Havn KF skal utarbeide forslag til økonomiplan og årsbudsjett for
  foretakets virksomhet. Forslaget behandles av kommunestyret parallelt med – og som en
  integrert del av‐ kommunens årsbudsjett og økonomiplan.
 • Regnskap m. v. og budsjett føres av Eigersund kommune, økonomiseksjonen – etter de
  kommunale forskriftene. Eigersund kommune ved kommunestyret fastsetter en øvre
  låneramme for foretaket.
 • Revisjon utføres av samme revisor som reviderer Eigersund kommunes regnskap.

§11 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare vedtas av Eigersund kommunestyre. Styret skal gis anledning til å
uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for kommunestyret.

§ 12 Oppløsning

Kommunestyret kan vedta å oppløse Eigersund Næring og Havn KF.

§13 Øvrige bestemmelser

For øvrig vises det til enhver tid gjeldende kommunelov og aktuelle særlovers bestemmelser.

§ 14 Ikrafttredelse

Denne vedtekt trer i kraft 21.02.2022. Samtidig oppheves vedtekter for Eigersund Næring og Havn KF fastsatt av Eigersund kommunestyre 30.11.2020.