Eigersund Havn

Om Eigersund Havn

Lossing ved Egersund havn
Egersund havn har god plass med en samlet kailengde på rundt 4500 meter, dybder fra seks til ni meter. Dette inkluderer tre ro-ro kaier. Unikt for havna er at den ikke har tidevannsforskjell og at den er isfri så og si hele året. Det er kort innseiling fra havet og vi har skjermet ankerplass. Gode vei- og jernbaneforbindelser.

Ankomst
Sjøkart 467

Anløp
Hovedinnseilingen er inn Søragapet. Innseiling er fra syd og bredden på fjorden er 230 – 110 meter. Strømmen kan til tider sette sterkt ut sundet. Det er ingen tidevannsforskjell i havnen.

Los
Los bestilling til Skagerak losoldermannskap, 24 timers varsel. Losmøtested er N 58 deg. 23 min. E 006 deg. 00 min.

Telefon: + 47 07 847
Fax: + 47 35 57 26 01
loskontor@kystverket.no

Taubåt
1 taubåt 7 tonn trekkraft. Kan kontaktes på telefon +47 41 57 53 19 eller +47 51 49 25 26.

Mottak av avfall og lasterester fra skip

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning har Eigersund Havnevesen etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip.

Eigersund Havnevesen vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av avfallsfirmaet.

Søppel avleveres i 3 avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner.

Gebyr for søppel skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter som ikke betaler havneavgifter omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall personer som skipet har tillatelse til å transportere (besetningsmedlemmer pluss passasjerer), eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje.

Overnevnte skjema kan sendes som vedlegg til e-post post[at]egersund.havn.no

Skjema til bruk med maskinskriver kan sendes som telefax til +47 51 46 32 81.

Relaterte dokumenter

ISPS

Havnevesenets ISPS-anlegg er merket med rødt og private ISPS-anlegg er merket med hvitt.

Det er begrenset adgang til ISPS-anlegg så adgang må forhåndsklareres.

Havnens sikkerhetsoffiser, PFSO, kan kontaktes på telefon 51 46 11 90 eller på e-post post@nvc.no.

Oversiktskart over ISPS-Egersund havn

Landstrøm

Egersund landstrøm AS tilbyr nå anløpende fartøy i Egersund landstrøm fra Kai11 og Kai-12 på Eigerøy. Anleggene har følgende spesifikasjoner:

Kai 11:

  • Spenning:           400/440/480/660/690 VAC
  • Frekvens:           50/60Hz i alle spennings klasser
  • Effekt:                  1250KVA ved 690VAC
  • Plugg:                   1-3stk. CAVOTEC/PROCONNECT 350Amp plug, ihht NEK/IEC/PAS 80005-3

Kai 12: 

  • Spenning:           400/440/480/660/690 VAC
  • Frekvens:            50/60Hz i alle spennings klasser
  • Effekt:                  250KVA ved 690VAC
  • Plugg:                   1stk. CAVOTEC/PROCONNECT 350Amp plug, ihht NEK/IEC/PAS 80005-3
Landstrøm logo

Anleggene betjenes via touch screen display i tilkoblings stasjonene, og interesserte bes kontakte Egersund Landstrøm AS ved prosjekt ledere Kjetil Andersen for instruksjoner om bruk av anlegget.

E-mail:  kjetil@sea-electric.no – mobil: 91544172

Fakturering blir pr påløpt Kwh og kraftpriser avtales med Egersund Landstrøm i forkant av tilkobling.

 

Anlegget for tilkobling av landstrøm ved Kai-11 - Pelagia Egersund

Man ønsker fra Egersund landstrøm sin side å fremforhandle langsiktige kunde avtaler, som vil komme kunde til gode. I form av sparte drifts kostnader, ift bruk av dieselbasert havne-generator kraft ombord.