Ekstraordinært næringsfond

Eigersund kommune er tildelt 1.750.000 kroner i ekstraordinært næringsfond. Formålet med midlene er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Illustrasjonsfoto av dataskjjerm med graf

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet og vedtatt i Stortinget 19.juni. Midlene til kommunale næringsfond er fordelt til fylkeskommunene som viderefordeler midlene til kommunene. Rogaland har blitt tildelt 32,2 millioner. 

Rogaland fylkeskommune har i brev datert 30.6.2020 fordelt midlene til kommunene i Rogaland. Fordelingen har skjedd med et grunnbeløp til hver kommune og noe fordelt etter folketall og arbeidsledighet. Eigersund kommune er tildelt kr. 1 748 077.

Formål med tilskudd

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial;
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet;
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Eigersund Næring og Havn har fått oppdraget med å behandle søknader til det regionale næringsfondet fra Eigersund kommune. Ut fra dette foreslås det at mottatte midler blir overført fra Eigersund kommune til ENH – som tildeler og forvalter midlene på vegne av Eigersund kommune. 

Søknadsfristen settes til 15.oktober, og deretter søkes det fortløpende om tilskudd så lenge det er midler på fondet.