Skal dele ut nærmere 2 millioner kroner til lokalt næringsliv

 

Regjeringen har kommet med tredje tildeling av tilskuddet på Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Eigersund kommune har mottatt kroner 1.979.000.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitterverntiltak. Ordningen skal også fungere som en ventilordning for å kompensere virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Midlene skal benyttes i sin helhet til å gi økonomisk støtte direkte til virksomheter som en nødhjelpsordning/ ventilordning. Det vil si bedrifter som:

 • helt eller delvis faller utenfor andre kompensasjonsordninger, eller
 • er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitterverntiltak, eller
 • av andre årsaker grunnet covid-19 har hatt negative økonomiske konsekvenser for virksomheten.
Illustrasjonsfoto

Informasjon som skal gis i søknaden:

 1. Redegjørelse for hvordan virksomheten er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på virksomheten.
 2. Redegjørelse for hvordan virksomheten er blitt rammet av lokal og/eller nasjonal skjenkestopp (svar dersom aktuelt for din bedrift).
 3. Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020 samt regnskapsrapport fra 2.kvartal 2021 (dersom denne ikke er klar ønskes regnskapstall fra de 5 første månedene i 2021).
 4. Dersom virksomheten består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
 5. Dersom virksomheten er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift).

Støtte begrenses til:

 • virksomheter med lokal tilknytning/eierskap
 • virksomheter definert som «små bedrifter» i statsstøtteregelverket
 • virksomheter som ikke tar utbytte, med mindre det dreier seg om utbytte for å betale skatter og avgifter eller lønn til eier(e).

Beløp som tildeles den enkelte virksomhet er kategorisert slik, gitt at kriterier er oppfylt og i henhold til prioriteringer:

 • Omsetning inntil kroner 5 millioner gis støtte på kroner 50 000
 • Omsetning over 5 millioner og inntil 20 millioner gis støtte på kroner 100 000
 • Omsetning på over 20 millioner gis støtte på kroner 150 000

Disse beløpene er et utgangspunkt og det vil bli brukt skjønn hvor beløpene kan avvike. Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.

Søknad registreres på www.regionalforvaltning.no innen 13.09.2021. Har du spørsmål vedrørende søknad eller søknadskriterier, ta kontakt med daglig leder i Eigersund Næring og Havn, Anne Vigdis Ellingsen, på 911 17 477 eller anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no.

Styret i Eigersund Næring og Havn vil behandle søknadene i styremøte 30.september.