Flyfoto Kaupanes

Det skjer på Kaupanes

19/02/2018
ENH KF har inngått festeavtale med Global Egersund AS og Prima Protein AS. Festeavtalene er på 99 år og grunnarealet til sammen er 22.000 kvm. Tomten skal benyttes til et mottaks- og prosessanlegg for fisk/næringsmiddelanlegg. Avtalene forventes å gi investeringer i underkant av 600 mill. kroner, mens næringsetableringene vil sysselsette ca 100 årsverk.

ENH KF har også inngått avtale med Statnett, og det føres opp et bygg til ca 40 mill kroner på Holeviga. Bygget skal leies ut på forretningsmessige vilkår i 20 år med opsjon på ytterligere 20 år. Bygget skal være et vedlikeholdssenter for sjøkablene fra Norge til Tyskland og Norge til England. Foruten å generere havnetrafikk forventer Statnettetableringen å gi betydelige ringvirkninger til det lokale næringslivet. Arbeidet med Statnett bygg er kommet godt i gang.

Hva er det gjort ellers i området?

•   Tømmerkaien: Detaljprosjektering med tømmerkaien er i gang og det tar sikte på at tømmerkaien er ferdig bygd tidlig høst. Egersund havn blir da et senter for tømmereksport i Sør-Rogaland

•   Ny kai (160 m) på Hovland

•   Utdypning i havnebassenget (i samarbeid med Kystverket)

•   Områdeplanen (hele planen er 694 daa)

ENH KF har også startet arbeidet med å fylle ut sjøarealet.