Utlysning: 1,3 millioner kroner skal deles ut til lokale virksomheter i Eigersund

Illustrasjonsfoto
18/03/2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Regjeringen la 29. januar 2021 nye økonomiske tiltak for 2021 for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Regjeringen foreslår å bevilge 1 mrd. kroner i tilskudd til kommuner slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen legger opp til at kommunene selv kan tilpasse støtteutbetalingene til lokale bedrifter, herunder til reiselivs -, arrangements – og serveringsnæringen. Bevilgningen vil også fungere som en ventilordning for foretak som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

Stortinget presiserer at det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Målet er at disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen.

Rogaland har gjennom denne tildelingen fått 66.971.308 millioner, hvorav Eigersund kommune har fått tildelt 1.357.253 kroner.

Lokale virksomheter i Eigersund kan nå søke på disse midlene. Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Redegjørelse for hvorfor bedriften faller helt eller delvis utenfor eksisterende kompensasjonsordninger
  2. Innsendelse av årsregnskap for 2019
  3. Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening
  4. Redegjørelse for hvordan smitteverntiltak har påvirket driften

Støtte begrenses til:

  • virksomheter med sterk lokal tilknytning/eierskap
  • virksomheter definert som «små bedrifter» i statsstøtteregelverket (færre enn 50 årsverk, årlig omsetning og balanse overstiger ikke EUR 10 mill. per konsern)
  • virksomheter som ikke tar utbytte, med mindre det dreier seg om utbytte for å betale skatter og avgifter eller lønn til eier(e).

Beløp som tildeles den enkelte bedrift foreslås kategorisert slik:

  • Omsetning inntil kroner 5 millioner gis støtte på kroner 50 000
  • Omsetning over 5 millioner og inntil 20 millioner gis støtte på kroner 100 000
  • Omsetning på over 20 millioner gis støtte på kroner 150 000

Dersom totalt tildelingsbeløp overskrider disponibelt beløp på kroner 1.357.253 kan summene i kategoriene justeres.

Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.

Søknad sendes Eigersund kommune snarest og innen 05.04.2021, til post@eigersund.kommune.no. Søknad merkes «Kompensasjonsmidler – næringsfond»

Søknadene vil vurderes i uke 14-15 og styret i Eigersund Næring og Havn vil i styremøtet 15.april gjøre vedtak på tildeling av midlene.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Anne Vigdis Ellingsen, daglig leder Eigersund Næring og Havn.