Næring

Regionale støtteordninger

Økonomiske virkemidler for næringsutvikling

Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT – midler)

Midlene til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket.
Søknadsfrist: 15. april
Hvem kan søke: kommuner, næringshager og inkubatorer, naturbruksskoler, forskningsinstitusjoner, landbruksrådgivning, andre former for samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket, lag og organisasjoner i landbruket. Bedrifter kan ikke søke om støtte.

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK – midler)

Aktiv jobbing med rekruttering, kompetansebygging og omdømme i landbruksnæringen er avgjørende for å styrke verdiskapingen i landbruket.
Søknadsfrist: søknader behandles fortløpende.
Hvem kan søke: kommuner, lag og organisasjoner i landbruket, forskningsinstitusjoner, landbruksrådgivning, næringshager og inkubatorer,
regnskapslag, andre samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket og naturbruksskoler. Bedrifter kan ikke søke.

Investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene)

Fylkeskommunen gir oppdrag til innovasjon Norge Rogaland i samarbeid med regionalt partnerskap landbruk (Statsforvalteren, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket for investerings- og bedriftsutviklingsmidlene. Nasjonale og regionale føringer for bruk av midlene.

VRI Rogaland (Virkemidler for regional innovasjon)

VRI Rogaland er Rogaland fylkeskommunes og Norges forskningsråds felles støtteordning for å fremme bruk av forskning i næringslivet. Målet
er å støtte utviklingen av klimasmarte løsninger og mobilisere rogalandsbedrifter til FoU-aktivitet ved hjelp av kompetansemeglere.
Søknadsfrist: søknader behandles fortløpende.
Hvem kan søke: bedrifter i Rogaland.

Regionalt forskningsfond Rogaland

Tema for utlysningen: Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi, teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk og innovasjon
i offentlig sektor (alle tema).
Søknadsfrist, forprosjekt: 25. august, 20.oktober og 1.desember
Søknadsfrist, hovedprosjekt: 20.oktober
Hvem kan søke: bedrifter og offentlige aktører i Rogaland i samarbeid med FoU-miljø

Bedriftsintern opplæring

Tilskudd til bedrifter som:
• Har endring- og utviklingsbehov
• Må foreta vesentlig endring av sin produksjon
• Skal etablere seg på nye markeder

Tilskuddets formål:
• Styrke ansattes kompetanse
• Være et konkret opplæringsprosjekt knyttet til omstillingen
• Prosjektet skal komme i tillegg til ordinær opplæring

Søknadsfrist: søknader behandles fortløpende
Hvem kan søke: små- og mellomstore bedrifter i Rogaland (under 250
ansatte)

Regionalt næringsfond

Fondet skal stimulere til næringssatsing i de områdene i Rogaland som har størst utfordringer med næringsutvikling.
Søknadsfrist: søknader behandles fortløpende.
Hvem kan søke: kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap og andre virksomheter med kommunalt eierskap.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Tilskudd til bredbåndsutbygging skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.
Søknadsfrist: 25. mai 2021
Hvem kan søke: kommuner i Rogaland

Ulla-Førrefondet

Fondet eies av Lyse, Haugaland Kraft og SKL, og Rogaland fylkeskommune. Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak.
Søknadsfrist: 1. september
Hvem kan søke: private og offentlige virksomheter, sammenslutninger av private og offentlige virksomheter og nettverk og klynger.